Artikel 1. Definities

 1. iStudiefonds is een stichting die zich ten doel stelt het (moslim)studenten door middel van een financiële ondersteuning in de vorm van een lening zonder rente, alsmede bemiddeling met andere partijen, mogelijk te maken hun studie met goed gevolg te voltooien, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Student’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van iStudiefonds zoals in artikel 1.4 nader omschreven.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen iStudiefonds en Student, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door iStudiefonds en/of door haar ingeschakelde derden aan Student geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door iStudiefonds ten behoeve van Student verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Student worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.istudiefonds.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de Student en iStudiefonds gesloten Overeenkomsten waarbij iStudiefonds Diensten aanbiedt levert.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met iStudiefonds overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van andere voorwaarden van de Student worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten met de Student.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Student kan contact opnemen met iStudiefonds via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. iStudiefonds zal met Student overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte, al dan niet in de vorm van een geldleningsovereenkomst of een ander aanbod, opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte, de geldleningsovereenkomst, het aanbod of middels een opdrachtbevestiging die redelijkerwijs het beoogde gevolg moet hebben om een dergelijke Overeenkomst aan te gaan. Indien een geldleningsovereenkomst wordt getekend, is de Student tevens gebonden aan deze algemene voorwaarden.
 2. Als iStudiefonds een bevestiging van enige aard naar Student stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. iStudiefonds kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Student redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Student aantekeningen maakt of reacties geeft op het aanbod van iStudiefonds dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij iStudiefonds deze schriftelijk bevestigt.
 4. Een opdracht/aanvraag door Student waaraan geen schriftelijk aanbod van iStudiefonds vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door iStudiefonds. Hierbij is te allen tijde het uitgangspunt dat eerst overleg tussen partijen plaats dient te hebben gezien de belangen van beiden bij de Overeenkomst.
 5. iStudiefonds opereert in sommige gevallen tevens als bemiddelaar tussen de Student en de Islamic Development Bank (IDB). Enige overeenkomsten die als gevolg van deze bemiddeling worden gesloten doen geen enkele rechtsbetrekking tussen iStudiefonds en de Student of de IDB ontstaan. iStudiefonds is derhalve geen contractspartij bij enige tussen de Student en IDB gesloten (geldlenings-)overeenkomst.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. iStudiefonds zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. iStudiefonds heeft een prestatieverplichting als het gaat om het ter beschikking stellen van de financiële middelen aan de Student.
 2. iStudiefonds heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal iStudiefonds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Student redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Student overleggen.
 4. De Student draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iStudiefonds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan iStudiefonds worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan iStudiefonds zijn verstrekt, heeft iStudiefonds het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of, bij het zich herhaald voordoen van dergelijke omstandigheden, de Overeenkomst in zijn geheel te ontbinden.
 5. In het bijzonder dient de Student op verzoek van iStudiefonds een onderbouwde duiding van zijn financiële positie te geven. Indien iStudiefonds van mening is dat de Student op grond van zijn/haar huidige financiële situatie niet de gewenste wederpartij is, staat het iStudiefonds vrij om geen Overeenkomst met de Student aan te gaan. Tevens dient de Student een duidelijk identificatie te overhandigen, daar iStudiefonds wettelijk verplicht is een dergelijke administratie bij te houden.
 6. De middelen die aan de Student worden verstrekt zullen enkel voor aan de studie gerelateerde zaken kunnen worden besteed. iStudiefonds is te allen tijde gerechtigd bescheiden van de Student te verzoeken waaruit het een en ander blijkt en de Student is verplicht aan deze oproep te beantwoorden. Enig nalaten daartoe wordt gezien als wanprestatie van de Overeenkomst en resulteert in onmiddellijke ontbinding en opeisbaarheid van de vordering van iStudiefonds.
 7. De Student draagt er zorg voor dat iStudiefonds zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Student zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten, in het bijzondere de betalingen die aan de Student zullen worden gedaan in het kader van de Overeenkomst, een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Student iStudiefonds hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. iStudiefonds dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Donateurs en samenwerkingspartners

 1. iStudiefonds verwerft de financiële middelen die zij aan de Student verstrekt onder andere doch niet uitsluitend via donateurs en/of andere samenwerkingspartners.
 2. Indien gewenst kunnen samenwerkingspartners, na ontvangst van hun bijdrage van al dan niet financiële aard, een vermelding op de Website van iStudiefonds verlangen. Aan deze wens geeft iStudiefonds enkel geen gehoor indien dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. iStudiefonds wenst te benadrukken dat dit een uitzonderlijke situatie is en dat vermelding op de Website de regel is.
 3. iStudiefonds en de samenwerkingspartners erkennen het gezamenlijk doel dat zij nastreven en zullen te allen tijde de mogelijkheden bekijken om andere activiteiten, zoals uitdrukkelijk doch niet uitsluitend evenementen en projecten, te ontplooien.

 

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen iStudiefonds en Student tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij Partijen rekening dienen te houden met hetgeen zij in overleg hebben bepaald.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van iStudiefonds op en is voor de Student geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen iStudiefonds en Student zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. iStudiefonds is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Student de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat iStudiefonds goede grond heeft te vrezen dat de Student in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is iStudiefonds bevoegd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Student zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is iStudiefonds gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Student, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. iStudiefonds benadrukt dat het zijn recht op schadevergoeding alleen in redelijkheid zal aanwenden en nimmer als pressiemiddel zal hanteren.

 

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk totdat de uitbetaling(en) aan de Student plaats gaan vinden of dat dit redelijkerwijs niet meer mogelijk moet worden geacht te zijn. Bij dit laatste dient iStudiefonds te allen tijden rekening te houden met het belang van de Student en niet tot uitvoering van de Overeenkomst overgaan indien dit onredelijke financiële gevolgen voor de Student zal hebben.
 2. Indien de Student kenbaar maakt dat hij minder geld wenst te lenen dan in eerste instantie overeengekomen, maakt hij dit kenbaar na iStudiefonds. iStudiefonds zal als gevolg daarvan enkel tot betaling ter hoogte van het ‘nieuwe’ bedrag overgaan. Indien iStudiefonds reeds meer dan het ‘nieuwe’ bedrag aan de Student heeft gezonden, dient de Student dit per direct terug te betalen. Enige vertraging hierin die schade als gevolg heeft, zal de Student tot vergoeding van deze schade dwingen.
 3. Annulering van de Overeenkomst is tot veertien (14) dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Student een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf. Het een en ander is in overeenstemming met het wettelijk herroepingsrecht dat consumenten toekomt.

 

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte, geldleningsovereenkomst of andere prijsuitingen of op de website zijn in euro’s, tenzij anders vermeld.
 2. iStudiefonds heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen, doch dient de Student hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Terugbetaling van het geleende geschiedt via iDeal, bankoverschrijving, automatisch incasso of enige andere door iStudiefonds aangeboden wijze.
 4. Indien iStudiefonds terugbetaling wenst zal deze dit aan de Student kenbaar maken. Partijen komen overeen op welke termijn en in hoeveel termijnen dit zal geschieden, te allen tijden het principe van terugbetaling naar draagkracht in het achterhoofd houdende.
 5. De Student is verplicht aan iStudiefonds te melden dat een arbeidsovereenkomst is gesloten of dat op enige andere wijze in een inkomen wordt voorzien. Al dan ontstaat de terugbetalingsverplichting van de Student, doch altijd in overleg met iStudiefonds en in acht nemende de aanloopfase die door iStudiefonds aan de Student geboden wordt.
 6. Indien iStudiefonds van mening is dat de Student een onredelijke maatstaf van ‘terugbetaling naar draagkracht’ aanhoudt, is iStudiefonds te allen tijde gerechtigd om zelf een redelijke termijn van terugbetaling vast te stellen. Hiertoe is zij tevens gerechtigd om tot het uitschrijven van een factuur over te gaan, doch benadrukt dat dit niet de standaard wijze van terugbetaling is.
 7. In uitzondering op het in de leden 5 en 6 van dit artikel omtrent de termijnen en hoogte van het terug te betalen bedrag bepaalde, is iStudiefonds te allen tijde een terugbetaling van €10,- (zegge: tien euro) per maand te verlangen indien de Student in een maandelijks inkomen voorziet.
 8. Indien iStudiefonds tot het uitschrijven van een factuur overgaat, dienen deze facturen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 9. De Student is altijd gerechtigd tot eerdere terugbetaling dan in eerste instantie overeengekomen tussen partijen, waarbij het kan gaan of gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het geleende. Voor het resterende blijft de Student terugbetaling verplicht en zal dan ook aan de voorwaarden gesteld in deze voorwaarden en de (geld-)leningsovereenkomst moeten voldoen.
 10. Op de Student rust een brede informatieplicht, ingevolge waarvan de Student verplicht is iStudiefonds op de hoogte te stellen van feiten en omstandigheden die met zijn studie en/of studiekosten verband houden, dan wel waarvan dit redelijkerwijs geacht moet worden noodzakelijk te zijn. In het bijzonder rust op de Student de verplichting om adequaat te reageren op verzoeken en berichtgeving van iStudiefonds. Enig nalaten daartoe resulteert in wanprestatie van de overeenkomst.
 11. In het geval dat er vorderingen op elkander voor beide partijen bestaan, zijn beide partijen ten alle tijden gerechtigd om deze vorderingen te verrekenen. Onder deze vorderingen vallen uitdrukkelijk ook vorderingen die ontstaan als gevolg van enige aansprakelijkheid.
 12. De Student heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan iStudiefonds mede te delen. Op iStudiefonds rust eenzelfde verplichting indien blijkt dat het geleende geld de Student niet bereikt. Indien blijkt dat de Student foutieve gegevens heeft verstrekt, en dit tot gevolg heeft dat het geld bij een derde terecht is gekomen, is de Student gehouden enige schade resulterend uit de terugvordering door iStudiefonds van dat bedrag aan iStudiefonds te vergoeden.
 13. Indien de Student in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Student van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist.
 14. Indien iStudiefonds besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Student tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Student is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. iStudiefonds is niet aansprakelijk voor schade indien Student onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is iStudiefonds nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde betalingstermijn in enige uiting van iStudiefonds dan ook.
 3. iStudiefonds is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. iStudiefonds is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. iStudiefonds is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 6. Indien iStudiefonds aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Student is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van iStudiefonds met betrekking tot haar Diensten. iStudiefonds is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. iStudiefonds is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade resulterend als gevolg van wanprestatie aan de zijde van de donateurs waardoor de middelen niet voor terbeschikkingstelling beschikbaar zijn.
 8. De aansprakelijkheid van iStudiefonds is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien iStudiefonds niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan de Student uitgeleende bedrag.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van iStudiefonds, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van iStudiefonds zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van iStudiefonds, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal de Student overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen.

 

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. iStudiefonds kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. iStudiefonds draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Student conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat iStudiefonds enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Student te allen tijde een verzoek kan indienen bij iStudiefonds tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Indien Student een klacht heeft dient Student dit schriftelijk te zenden aan info@studiefonds.nl.

 

Artikel 14. Identiteit vaniStudiefonds

 1. iStudiefonds is bij de KvK geregistreerd onder nummer 58408177. iStudiefonds is gevestigd aan Laan van Wateringse Veld 530 (2548 CL) te ‘s-Gravenhage (Den Haag).
 2. iStudiefonds is per e-mail te bereiken via info@istudiefonds.nl of middels de Website www.istudiefonds.nl.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen iStudiefonds en de Student is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen iStudiefonds en Student mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement ‘s-Gravenhage of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van de Student.